Warunki gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji i na towary zakupione od Root IT Global.

1. Root IT Global z siedzibą w Radziejowicach (zwana dalej również „Gwarantem”) w ramach udzielonej przez siebie gwarancji zapewnia, że zakupiony produkt jest wolny od wad fizycznych oraz spełnia parametry techniczne zawarte w specyfikacji danego urządzenia.

2. Uprawnionym do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji udzielanej przez Root IT Global (zwanym dalej „Uprawnionym”) jest przedsiębiorca bądź klient Indywidualny, który zakupił dany produkt bezpośrednio u Gwaranta.

3. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określają „Ogólne Warunki Gwarancji i na towary zakupione od Root IT Global.” dostępne na stronie internetowej Root IT Global oraz na Serwisie Allegro.

W przypadku objęcia danego produktu gwarancją zewnętrzną warunki tej gwarancji, a także zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone są przez gwaranta w dokumentach gwarancyjnych danego produktu lub w inny wybrany przez niego sposób(dotyczy gwarancji producenta).

5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie gwarancji posiadają gwarancję zewnętrzną innego podmiotu lub gwarancja jest wyłączona.

6. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg z dniem sprzedaży towaru zakupionego na Root IT Global .

7. Gwarancja nie obejmuje:

    – Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych;

    – Uszkodzeń powstałych z przyczyn mechanicznych, w tym związanych z dokonaniem ingerencji w produkt przez osoby do tego nieupoważnione przez Gwaranta;

   – Uszkodzeń powstałych z przyczyn spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (w szczególności wyładowaniami atmosferycznymi)

    – Zanieczyszczeń;

    – Zalania/zanieczyszczenia produktu płynami lub innymi substancjami;

    – Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportowania lub składowania, przechowywania produktu przez Uprawnionego;

    – Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu.

8. Ponadto Uprawiony traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkt w przypadku stwierdzenia:

    – Naruszenia jego plomb gwarancyjnych lub innych śladów ingerencji osób nieupoważnionych przez Gwaranta;

    – Jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za “uprawniony” Gwarant uznaje Serwis Gwaranta lub inny wskazany przez Gwaranta na piśmie podmiot);

    – Z produktu zostały usunięte lub są nieczytelne numery fabryczne, tabliczki znamionowe, w tym numer seryjny, co spowodowało brak możliwości identyfikacji urządzenia (o ile produkty posiadają takie numery);

    – Produkt był eksploatowany niezgodnie z przeznaczeniem.

9. Gwarant nie gwarantuje pełnej kompatybilności produktu z innymi urządzeniami oraz nie gwarantuje pełnej funkcjonalności zainstalowanego przez użytkownika oprogramowania, jeżeli zawarte w specyfikacji technicznej produktu dane nie potwierdzają możliwości współpracy produktu z danymi programami/urządzeniami/komponentami.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

1. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest prawidłowe jej zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej https://root-it-global.pl (Formularz Kontaktowy), przez wysłanie wiadomośći na adres e-mail : reklamacje@root-it-global.pl bądź telefonicznie.

Kontakt Root IT Global

e-mailowy: reklamacje@root-it-global.pl / serwis@root-it-global.pl / c.jasinski@root-it-global.pl (Founder & CEO).

telefonicznie: 577 827 747(w dni robocze w godzinach 09:00 – 18:00 )

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

    – Model produktu;

    – Numer seryjny, o ile taki posiada;

    – Numer faktury wystawionej przez Root IT Global (o ile była wystawiona);

    – Szczegółowy opis usterki;

    – Dane zgłaszającego (m.in Imię i Nazwisko, adres , numer kontaktowy, e-mail, data zakupienia sprzętu oraz numer aukcji Allegro (jeśli przez ten serwis był sprzęt zakupiony).

POLITYKA ZWROTÓW

1. Po zarejestrowaniu zgłoszenia reklamacyjnego i uzyskaniu numeru reklamacji. Uprawniony zobowiązany jest wysłać do serwisu Gwaranta produkt w stanie kompletnym (tj. wraz ze wszystkimi akcesoriami).

2. Gwarant zastrzega sobie prawo do niezrealizowania roszczeń gwarancyjnych w stosunku do dostarczonych przez Uprawnionego niekompletnych produktów.

3. Przed wysyłką do serwisu Gwaranta produkt powinien być starannie zabezpieczony na czas transportu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, powstałe wady będą traktowane jako uszkodzenia mechaniczne stanowiące podstawę do odmowy wykonania czynności przez serwis Gwaranta z tytułu gwarancji. Na Uprawnionym spoczywa obowiązek wykazania, że dany produkt przed jego zabezpieczeniem na czas transportu nie posiadał wad, o którym mowa powyżej.

4. Paczkę oraz list przewozowy należy opisać numerami reklamacyjnymi (Numerem Reklamacyjnym, datą zakupu oraz numerem Aukcji Allegro ). W przypadku ich braku Gwarant może odmówić jej przyjęcia od spedytora.

5. Dostarczenie przez Uprawnionego produktu do serwisu Gwaranta powinno nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zarejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego i uzyskania numerów reklamacyjnych. (Datą dostarczenia określana jest Data odebrania przesyłki od spedytora.)

6. Przed wysłaniem produktu do Gwaranta Uprawniony powinien wykonać kopię zapasową danych zapisanych w pamięci produktu (w szczególności dysku twardego, oraz innych nośników pamięci np. Kart SD), ponieważ jego naprawa wiąże się z ryzykiem ich utraty. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych zapisanych w pamięci produktu oraz zastrzega sobie możliwość odtworzenia systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych. Sposoby wykonania kopii zapasowych danych dostępne są na stronach internetowych Producentów Sprzetu.

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI ORAZ ZWROTÓW

1. Serwis Gwaranta w ramach przysługujących mu uprawnień może wadliwy produkt naprawić, wymienić na produkt wolny od wad (o takich samych lub lepszych parametrach) albo wystawić w odniesieniu do niego fakturę korygującą. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Uprawnionego z tytułu gwarancji należy do Gwaranta.

2. Podjęcie decyzji co do zasadności reklamacji i wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Uprawnionego w przypadku uznania reklamacji za zasadną nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia wadliwego produktu do serwisu Gwaranta. W przypadku wykonywania czynności z tytułu gwarancji przez serwis zewnętrzny czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu do 21 dni roboczych bądź dłużej. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za serwis zewnętrzny.

3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie z serwisem Gwaranta (za pośrednictwem poczty elektronicznej) innego terminu lub sposobu zaspokojenia roszczeń Uprawionego z tytułu gwarancji.

4. Przebieg reklamacji można sprawdzać za pośrednictwem strony internetowej https://root-it-global.pl (Formularz Kontaktowy) poprzez kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy pod adresem reklamacje@root-it-global.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Gwarant może obciążyć Uprawnionego kosztami transportu oraz kosztami związanymi z przeprowadzonymi czynnościami serwisowymi.

2. W żadnym wypadku, Gwarant nie pokrywa kosztów transportu reklamowanych produktów za pośrednictwem innego, niż wskazany przez Gwaranta, spedytora / przewoźnika.

3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie czynności serwisowych z tytułu gwarancji jest dokument WZ.

4. Jeżeli Uprawniony nie odbierze reklamowanego produktu odesłanego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego (odpowiednio: produktu naprawionego, produktu wymienionego albo produktu w stosunku do którego reklamacja nie została uznana za zasadną), przyjmuje się, po dodatkowym bezskutecznym wezwaniu Uprawnionego, iż porzucił on produkt z zamiarem wyzbycia się jego własności i produkt ten staje się własnością Root IT Global.

5. Odwołanie od decyzji Gwaranta/Serwisu Gwaranta co do zasadności reklamacji lub co do sposobu zaspokojenia roszczeń Uprawnionego w przypadku uznania reklamacji za zasadną, powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  reklamacje@root-it-global.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania produktu od Gwaranta/Serwisu Gwaranta (a w przypadku wystawienia korekty – w terminie 14 dni od jej wystawienia).

6. Uprawniony, po otrzymaniu produktu (naprawionego albo wymienionego), ma obowiązek zgłoszenia (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@root-it-global.pl oraz reklamacje@rooti-it-global.pl) wszelkich ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących otrzymanego produktu (uszkodzenie, niezgodność produktu z produktem wskazanym na dokumencie WZ oraz inne podobne zastrzeżenia) w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania produktu od Gwaranta. Po tym czasie przyjmuje się, że Uprawniony akceptuje wymieniony produkt, a Gwarant nie uwzględni jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń dotyczących tego produktu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy z regulujące odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji.

8. „Ogólne warunki gwarancji na towar zakupiony w Root IT Global.” mogą ulec zmianie. Klient zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach pocztą elektroniczną (na adres podany przez Klienta w Formularzu Kontaktowym) oraz poprzez umieszczenie nowych warunków na stronie internetowej Root IT Global. Publikacja na stronie internetowej https://root-it-global.pl  informacji o zmianie oraz wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, będą miały miejsce nie później niż na 7 dni kalendarzowych  przed wejściem w życie zmian.